Algemene Voorwaarden / Privacy / Cookies

CvTp& Implantologie Mirabediny / Miradenture
Inschrijfnummer K.v.K.  67498043

Algemene Voorwaarden 

Toepasselijkheid, definities

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop alsmede op alle overeenkomsten van opdracht, waaronder alle overeenkomsten tot het uitvoeren van mondheelkundige behandelingen c.q. het op maat vervaardigen van zaken, van CvTp& Implantologie Mirabediny., gevestigd te Ermelo, hierna te noemen Mirabediny
2.De wederpartij (de koper, de patiënt c.q. de opdrachtgever) zal in het navolgende worden aangeduid als “de cliënt”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de cliënt een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.
3.Bepalingen die afwijken van deze voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4.Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5.Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door Miradenture op maat te vervaardigen (tandheelkundige) producten en alle overige door Miradenture geleverde producten.
6.De door Miradenture te vervaardigen en/of door - of door derden voor - de cliënt aan te leveren adviezen, berekeningen, behandelplannen, rapporten e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als “de bescheiden”. Onder “de bescheiden” worden in deze algemene voorwaarden met name schriftelijke bescheiden verstaan.
7.Onder de “schriftelijke” bescheiden worden tevens verstaan de op andere media vastgelegde werken, zoals op computerschijven, op cd-roms, diskettes of welke andere gegevensdragers ook. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
8.Het mogelijk niet van toepassing zijn van (een deel van) een bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. Bij strijdigheid met de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO, art. 7:446 t/m 7:468 BW) treedt het bepaalde in deze wet in de plaats van de nietige bepaling.
9.Indien Miradenture op enig moment nalaat nakoming te verlangen van hetgeen partijen zijn overeengekomen, laat dit onverlet het recht van Miradenture op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen.
10.De cliënt kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien Miradenture dezelfde algemene voorwaarden al meerdere keren aan de cliënt ter hand gesteld heeft en hiernaar heeft verwezen.

Overeenkomsten, opdrachten

1.Met betrekking tot het uitvoeren van tandheelkundige behandelingen sluit Miradenture een Geneeskundige behandelingsovereenkomst met de cliënt. Op deze behandelingen zijn de bepalingen uit de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO, art. 7:446 t/m 7:468 BW) van toepassing.
2.Mondelinge afspraken binden Miradenture eerst nadat deze schriftelijk door haar zijn bevestigd dan wel zodra zij met instemming van de cliënt een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
3.Opdrachten van de cliënt dienen verge¬zeld te gaan van een duidelijke, schriftelijke omschrijving van de aard van de opdracht.
4.Wijzigingen in een eenmaal schriftelijk verstrekte opdracht, dienen eveneens schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor Miradenture pas bindend, indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.
5.Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Miradenture bindend.

Aanbiedingen, offertes

1.Alle aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten etc. van Miradenture  zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de cliënt aanvaard, dan heeft Klaassen het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.Een samengestelde prijsopgave verplicht Miradenture niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken c.q. tot het verrichten van een deel van de overeengekomen werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
3.Prijzen c.q. tarieven in offertes zijn gebaseerd op bij opdracht door de cliënt verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens naderhand gewijzigd worden, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen c.q. tarieven.
4.Aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten c.q. nieuwe bestellingen.
5.Indien de aanvaarding van de cliënt afwijkt van het aanbod, dan is Miradenture hieraan niet gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
6.Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen alsmede opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Miradenture zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
7.De in het vorige lid genoemde modellen blijven te allen tijde eigendom van Miradenture en dienen op eerste verzoek van Miradenture te worden teruggezonden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
8. Miradenture aanvaardt bij het uitbrengen van een offerte geen verantwoordelijkheid voor de door of namens de cliënt en/of derden uitgewerkte bescheiden, noch voor de eventueel hierbij gegeven specificaties van afmetingen, maten, materialen e.d..
9.Miradenture heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de cliënt in rekening te brengen, mits Miradenture de cliënt vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
10.Indien de cliënt een aanbieding c.q. offerte niet aanvaardt is hij verplicht op eerste verzoek van Miradenture alle bij de aanbieding c.q. offerte geleverde bescheiden aan Miradenture te retourneren.

Inschakeling derden

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Miradenture het recht bepaalde leveringen of werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Miradenture.

Verplichtingen van de cliënt

1.De cliënt dient ervoor te zorgen dat:
a.de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tijdig en in de door Miradenture gewenste vorm aan Miradenture ter beschikking worden gesteld;
b.de door de cliënt aan Miradenture verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;
2.De cliënt draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De cliënt vrijwaart Miradenture voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
3.De cliënt verleent alle medewerking welke naar het oordeel van Miradenture nodig is of kan zijn voor een adequate behandeling. De cliënt vrijwaart Miradenture voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet of niet voldoende verlenen van de gevraagde medewerking.
4. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Miradenture gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de cliënt wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de cliënt.

Vertrouwelijke informatie

1.CvTp& Implantologie Mirabediny verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van de cliënt heeft verkregen en waarvan zij weet dan wel redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat die informatie vertrouwelijk behandeld moe(s)t worden. Een en ander, tenzij Miradenture ingevolge wet- en/of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is voornoemde informatie aan enige derde te verstrekken en Miradenture zich niet kan beroepen op een wettelijk of een door de rechter toegestaan verschoningsrecht.
2.CvTp& Implantologie Mirabediny zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaat¬regelen treffen teneinde de van de cliënt ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.
3.CvTp& Implantologie Mirabediny staat er voor in dat haar personeel en andere personen die onder haar supervisie op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel zullen houden.
4.CvTp& Implantologie Mirabedinyverplicht zich alle ter beschikking gekregen software, informatiedragers en informatie binnen 5 werkdagen nadat de cliënt daarom heeft verzocht, aan de cliënt terug te geven.
5.Het is CvTp& Implantologie Mirabediny toegestaan te publiceren over de door haar verrichte diensten en werkzaamheden alsmede om methodes e.d. te hergebruiken, mits de privacy van de cliënt hierbij gewaarborgd blijft.

Levering, (op)leveringstermijn

1.Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd c.q. de werkzaamheden in het kader van de verstrekte opdracht moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien CvTp& Implantologie Mirabediny haar verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2.Bij levering c.q. de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door CvTp& Implantologie Mirabedinyper transactie worden gefactureerd.
3.Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de cliënt op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken feitelijk ter beschikking staan van de cliënt.
4.Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door CvTp& Implantologie Mirabedinyte bepalen wijze en voor haar risico, maar voor rekening van de cliënt..
5.Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de cliënt te leveren c.q. de zaken niet worden afgehaald dan wel indien het niet mogelijk blijkt de voor de opdracht overeengekomen werkzaamheden te verrichten, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de cliënt, behoudt CvTp& Implantologie Mirabediny zich het recht voor de zaken voor rekening en risico van de cliënt te bewaren. Na inbewaringneming geldt een termijn van 1 maand waarbinnen de cliënt CvTp& Implantologie Mirabediny in staat moet stellen de zaken alsnog te leveren c.q. de werkzaamheden alsnog te verrichten dan wel waarbinnen de cliënt de zaken alsnog moet afhalen. Een en ander, tenzij CvTp& Implantologie Mirabediny uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.
6.Indien de cliënt ook na verloop van de in lid 5 van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de cliënt in verzuim en heeft Klaassen het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomt en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. CvTp& Implantologie Mirabediny is alsdan gerechtigd de zaken te vernietigen.
7.Het voorafgaande laat de verplichting van de cliënt de overeengekomen prijs, alsmede eventuele bewarings- en/of andere kosten te voldoen onverlet. CvTp& Implantologie Mirabediny is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de cliënt - vooruitbetaling of zekerheid van de cliënt te verlangen, alvorens tot levering c.q. de uitvoering van de opdracht over te gaan.

Voortgang, uitvoering overeenkomst

1.CvTp& Implantologie Mirabediny kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de overeengekomen opdracht c.q. de levering van de zaken te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn en zij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen zullen de opgegeven (op)leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
2.Wanneer de werkzaamheden dan wel de leveringen door oorzaken buiten de schuld van Miradenture niet normaal of niet zonder onderbreking kunnen geschieden, is CvTp& Implantologie Mirabedinygerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de cliënt in rekening te brengen.
3.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan CvTp& Implantologie Mirabediny niet bekende omstandigheden hetzij door welke overmacht dan ook, zal Miradenture met de cliënt in overleg treden over wijziging van de overeenkomst zodanig, dat de uitvoering van de overeenkomst wel mogelijk zal zijn. CvTp& Implantologie Mirabediny zal de cliënt daarbij informeren over de eventuele gevolgen die een wijziging heeft voor het overeengekomen honorarium en/of de overeengekomen (op)levertermijnen. Een en ander, behoudens wanneer uitvoering van de opdracht ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. CvTp& Implantologie Mirabediny heeft alsdan in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door haar verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.

Meer- en minderwerk

1.Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen Miradenture en de cliënt overeengekomen te worden en zo nodig schriftelijk te worden bevestigd.
2.Verrekening van meer- en minderwerk vindt in ieder geval plaats:
a.ingeval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
b.ingeval van onvoorzienbare kostenverhogingen of -verlagingen.
3.Verrekening van meer- en minderwerk geschiedt ineens bij afrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Oplevering en goedkeuring

1.Ten aanzien van de door CvTp& Implantologie Mirabediny in opdracht vervaardigde zaken is CvTp& Implantologie Mirabedinygehouden de cliënt mede te delen dat de zaak gebruiksklaar is.
2.De vervaardigde zaak wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien deze ter beschikking van de cliënt is gesteld en de cliënt de werking van de zaak heeft gecontroleerd en goedgekeurd c.q. de met CvTp& Implantologie Mirabediny voor de zaak overeengekomen specificaties, eigenschappen, kwaliteiten e.d. heeft gecontroleerd en goedgekeurd.
3.De vervaardigde zaak wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de cliënt de zaak binnen een termijn van 2 weken na de ter beschikking stelling niet heeft gereclameerd bij CvTp& Implantologie Mirabediny.
4.Indien de cliënt na levering door Miradenture nog wijzigingen wenst te laten aanbrengen aan de vervaardigde zaak, kan dit worden aangemerkt als meerwerk. Miradenture is alsdan gerechtigd de hieruit voortvloeiende kosten en/of de hieraan te besteden tijd bij de cliënt in rekening te brengen.
5.Ingeval de cliënt na de in dit artikel bedoelde levering nog gebreken, onvolkomenheden e.d. met betrekking tot de vervaardigde zaak constateert, zijn op deze gebreken, onvolkomenheden e.d. de bepalingen van artikel 11 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Klachten, reclames en retourzendingen

1.Indien de cliënt klachten heeft over de behandeling, zulks in de ruimste zin van het woord, dienen deze voorgelegd te worden aan de fungerende patiëntenbelangencommissie c.q. de klachtencommissie waarbij de medewerkers van Miradenture zijn aangesloten. Het betreft hier met name de klachtencommissies van de NMT (Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde) voor de Tandartsen, de NVM (Nederlandse Vereniging voor Mondhygiënisten) voor de Mondhygiënistes en de ONT (Organisatie voor Nederlandse Tandprothetici) voor de Tandprothetici. Een en ander ontneemt de cliënt niet de bevoegdheid de klacht voor te leggen aan de bevoegde rechter.
2.De cliënt is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden, gebreken en/of afwijkingen, dienen uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst van de zaken, schriftelijk aan Miradenture te worden gemeld.
3.Reclames met betrekking tot geleverde c.q. gerepareerde prothesen dienen binnen 3 weken na levering schriftelijk, met nauwkeurige omschrijving van de klacht, aan Miradenture te worden gemeld.
4.Overige reclames - waaronder reclames ten aanzien van de verrichte werkzaamheden - dienen direct na ontdekking schriftelijk aan Miradenture te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de cliënt. De reclames dienen in ieder geval binnen 1 jaar na levering aan Miradenture te worden gemeld.
5.Reclames met betrekking tot facturen dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum schriftelijk te worden ingediend.
6.Indien bovengemelde reclames niet binnen de hierboven genoemde termijnen aan Miradenture kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de werkzaamheden naar tevredenheid te zijn uitgevoerd c.q. de cliënt akkoord te zijn met de factuur.
7.Reclames schorten de betalingsverplichting van de cliënt niet op.
8.Reclames wegens gebrekkige pasvorm als gevolg van het slinken van de kaken worden afgewezen.
9. Miradenture dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt dan wel indien het noodzakelijk blijkt dat de cliënt terug komt naar de vestiging van Miradenture zodat deze in de gelegenheid wordt gesteld de klacht te onderzoeken, geschiedt dit slechts voor rekening en risico van Miradenture indien laatstgenoemde daarmee vooraf haar uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft betuigd.
10.In alle gevallen geschiedt retourzending op een door CvTp& Implantologie Mirabedinyte bepalen wijze.
11.Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of beschadigd, vervalt elk recht op reclame.
12.Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 12 van deze algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid en garantie

1.Onderstaande aansprakelijkheid en garantiebepalingen zien uitsluitend op de situatie dat CvTp& Implantologie Mirabediny ( Miradenture ) zaken vervaardigd en uitdrukkelijk niet op uit uitvoeren van algemene mondheelkundige (be)handelingen. Voor deze (be)handelingen gelden de richtlijnen van de NMT en de NVM.
2.Miradenture kwijt zich van haar taak zoals van een praktijk in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van CvTp& Implantologie Mirabediny, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
3.De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van CvTp& Implantologie Mirabediny, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.
4.Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van CvTp& Implantologie Mirabediny uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden.
5.Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Miradenture in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover CvTp& Implantologie Mirabediny hiervoor verzekerd is.
6. Miradenture staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde. CvTp& Implantologie Mirabediny geeft 1 jaar volledige garantie op de door haar vervaardigde zaken, de feitelijke levensduur ervan kan echter nimmer worden gegarandeerd.
7.Indien CvTp& Implantologie Mirabedinyvoor de vervaardiging van zaken grondstoffen, materialen e.d. van derden betrekt, baseert zij zich ten aanzien van de gedragingen en eigenschappen hiervan op de gegevens die door de producent of de leverancier van die grondstoffen, materialen e.d. aan haar zijn verstrekt. Miradenture is op grond van het voorgaande niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan in samenhang met de verwerkte grondstoffen, materialen e.d..
8.De cliënt kan geen rechten ontlenen aan adviezen, informatie e.d. die hij van CvTp& Implantologie Mirabedinyheeft ontvangen die geen directe betrekking hebben op de uitvoering van de overeenkomst.
9.Indien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht CvTp& Implantologie Mirabedinyzich die zaken, naar haar keuze, kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.
10.Zo door CvTp& Implantologie Mirabedinygeleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. CvTp& Implantologie Mirabedinyzal de cliënt hierover informeren.
11.De cliënt verliest diens rechten jegens CvTp& Implantologie Mirabediny, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart CvTp& Implantologie Mirabedinytegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
a.voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, gebruiksaanwijzingen, adviezen e.d. van CvTp& Implantologie Mirabediny strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring van de geleverde zaken door de cliënt;
b.voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, informatiedragers e.d. die door of namens de cliënt aan CvTp& Implantologie Mirabediny zijn verschaft en/of voorgeschreven;
c.voormelde schade is ontstaan doordat de cliënt onvoldoende of onjuiste informatie aan CvTp& Implantologie Mirabediny heeft verstrekt en CvTp& Implantologie Mirabediny de te verrichten werkzaamheden op voornoemde informatie heeft gebaseerd en/of uitgevoerd;
d.voormelde schade is ontstaan doordat de cliënt afziet van een geadviseerde behandeling of een reeds gestarte behandeling onderbreekt of beëindigt;
e.voormelde schade is ontstaan doordat de cliënt zelf of een derde in opdracht van de cliënt reparaties of andere bewerkingen c.q. werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Miradenture.

Honorarium opdracht

1.Klaassen zal haar werkzaamheden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen en deze afwijkende afspraak wordt toegestaan door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), uitvoeren tegen een vast honorarium.
2.Klaassen is gerechtigd een vast overeengekomen honorarium, voor zover dit wordt toegestaan door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in onvoldoende mate door partijen werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, deze onjuiste inschatting niet te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van Miradenture en in redelijkheid niet van Miradenture kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen het overeengekomen honorarium.
3.Ingeval de partijen, voor zover dit wordt toegestaan door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), voor de uitvoering van een overeengekomen opdracht een uurtarief zijn overeengekomen is het honorarium dat bij de cliënt in rekening wordt gebracht, berekend op basis van het aantal bestede uren, onder toepassing van het overeengekomen uurtarief.
4.De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van algemeen erkende feestdagen) en voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
5.De door CvTp& Implantologie Mirabedinygehanteerde prijzen c.q. tarieven alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn inclusief BTW maar exclusief eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit verzendkosten, administratiekosten, techniekkosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.
6.Bij spoedopdrachten is Miradenture gerechtigd, voor zover dit wordt toegestaan door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), een naar redelijkheid en billijkheid te bepalen toeslag te berekenen over het overeengekomen uurtarief.
7.a. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid, de Nederlandse Zorgautoriteit, zorgverzekeraars en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in de lonen, tarieven, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d. dan wel ingeval tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan de prijzen van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen, grondstoffen e.d. zijn gestegen, is Miradenture gerechtigd de verhogingen aan de cliënt door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijs- c.q. tarieflijst door Miradenture c.q. door haar ingeschakelde derden of toeleverancier worden uitgegeven en in werking treden dan is Miradenture gerechtigd de daarin vermelde prijzen c.q. tarieven aan de cliënt in rekening te brengen.
b. Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere periode dan 3 maanden is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Betaling

1.CvTp& Implantologie Mirabediny dient - voor zover van toepassing en niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen - zelf de declaraties voor de door haar verrichte werkzaamheden en geleverde zaken in bij de zorgverzekeraar van de cliënt. De cliënt dient zelf de eigen bijdrage aan Miradenture te betalen.
2.Betaling voor werkzaamheden of zaken die niet door de zorgverzekeraar vergoedt worden en de door de cliënt te betalen eigen bijdrage dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3.Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
a.zal de cliënt aan Miradenture een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden berekend;
b.zal de cliënt, na daartoe door CvTp& Implantologie Mirabedinyte zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
c.heeft CvTp& Implantologie Mirabediny het recht, voor elke aan de cliënt verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de cliënt in rekening te brengen. Miradenture zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
4.Ter keuze van CvTp& Implantologie Mirabedinykan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
5.Indien de cliënt niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is CvTp& Implantologie Mirabediny bevoegd de nakoming van de jegens de cliënt aangegane verplichtingen tot levering c.q. verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Miradenture het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de cliënt te twijfelen.
6.Door de cliënt gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de cliënt bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7. a. Indien de cliënt, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op CvTp& Implantologie Mirabediny heeft, dan ziet de cliënt af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de cliënt (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
b. Het bepaalde onder sub a. van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

Intellectuele eigendomsrechten

1.CvTp& Implantologie Mirabedinyis en blijft rechthebbende op alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op c.q. verband houden met c.q. behoren bij de door CvTp& Implantologie Mirabediny vervaardigde c.q. ontwikkelde zaken alsmede de hieraan ten grondslag liggende bescheiden, ongeacht of deze zaken en/of bescheiden in opdracht van de cliënt zijn geproduceerd. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten zijn zowel voor als na de levering van de zaken uitdrukkelijk en uitsluitend aan CvTp& Implantologie Mirabediny voorbehouden.

Eigendomsvoorbehoud

1.CvTp& Implantologie Mirabedinybehoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de cliënt aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtin¬gen jegens CvTp& Implantologie Mirabediny heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de cliënt.
2.Ingeval CvTp& Implantologie Mirabediny een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Miradenture vergoeding van schade, gederfde winst en rente te vorderen.
3.De cliënt is tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Miradenture heeft voldaan, verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Miradenture te bewaren.

Retentierecht

1. CvTp& Implantologie Mirabediny is bevoegd de afgifte van de bestelde zaken alsmede de teruggave van de zaken van de cliënt die onder het beheer van Klaassen vallen op te schorten indien en zolang:
a.de cliënt de kosten van de werkzaamheden aan de zaken niet of niet in zijn geheel voldoet;
b.de cliënt de kosten van eerdere door CvTp& Implantologie Mirabediny verrichte werkzaamheden aan de zaken niet of niet in zijn geheel voldoet;
c.de cliënt andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met CvTp& Implantologie Mirabediny niet of niet in zijn geheel voldoet.
2. CvTp& Implantologie Mirabediny is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade - van welke aard dan ook - die voortvloeit uit het door haar uitgeoefende retentierecht.

Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1.Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de cliënt en Klaassen gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de cliënt:
a.in staat van faillissement wordt verklaard;
b.(voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c.door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d.onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e.anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
2.Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Overmacht

1.Ingeval er sprake is van overmacht is CvTp& Implantologie Mirabediny gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de cliënt voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2.Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Miradenture , van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van CvTp& Implantologie Mirabediny.
3.Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de cliënt gehouden zijn verplichtingen jegens Miradenture tot aan dat moment na te komen.
4.Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstan¬digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen, door weersomstandigheden, wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen, ongeval of andere voorvallen.

Ontbinding, annulering, afzegging, opzegging

1.a. De cliënt doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.
b.Het bepaalde in sub a. van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument.
2.Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
3.Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
4.Ingeval de cliënt de overeenkomst annuleert of opzegt, is hij aan Miradenture een door Miradenture nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De cliënt is gehouden alle kosten, schade alsmede de gederfde winst aan CvTp& Implantologie Mirabediny te vergoeden. CvTp& Implantologie Mirabediny is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en - naar haar keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen - 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de cliënt in rekening te brengen.
5.Bij afzeggen van een afspraak tot 24 uur voor aanvang van het afgesproken onderzoek c.q. de afgesproken behandeling is de cliënt geen kosten verschuldigd. Bij afzeggen van een afspraak minder dan 24 uur voor aanvang van het afgesproken onderzoek c.q. de afgesproken behandeling, of bij zonder afzegging niet verschijnen op het afgesproken tijdstip, kan Miradenture de gereserveerde tijd in rekening brengen indien in deze tijd geen andere declarabele werkzaamheden konden worden verricht.
6.De cliënt is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering, afzegging c.q. opzegging en vrijwaart CvTp& Implantologie Mirabediny ter zake.
7.Door de cliënt reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

1.Op de tussen CvTp& Implantologie Mirabediny en de cliënt gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
2.In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel kunnen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor CvTp& Implantologie Mirabediny, door dat recht worden beheerst.
3.Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat CvTp& Implantologie Mirabediny de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar CvTp& Implantologie Mirabediny is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
4.Voor geschillen met de consument geldt dat, binnen 1 maand nadat Miradenture aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter in de vestigingsplaats van CvTp& Implantologie Mirabediny zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
5.Met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een cliënt die gevestigd is buiten Nederland, is CvTp& Implantologie Mirabediny gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel of - naar haar keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de cliënt gevestigd is.

 

Privacy / Cookies :

Privacy Policy

Miradenture hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy
policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Miradenture houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in
ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.
Als {Organisatie} zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na
het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met
ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door {Organisatie} verwerkt ten behoeve van
de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinde;
- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens van u
vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- (Zakelijk) Telefoonnummer;
- (Zakelijk) E-mailadres;
- Geslacht.
Uw persoonsgegevens worden door {Organisatie} opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst of de behandeling en daarna alleen in de
Patiënten administratie voor maximaal 40 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten
Persoonsgegevens van cliënten worden door {Organisatie} verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstelling(en):
- Administratieve doeleinde;
- Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De behandelovereenkomst;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens van u
vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geslacht
- BSN
- Gegevens over gezondheid.
Uw persoonsgegevens worden door {Organisatie} opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 25 jaar.
Verwerking van persoonsgegevens van oud-cliënten/patiënten
Persoonsgegevens van cliënten worden door {Organisatie} verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstelling(en):
- Administratieve doeleinde.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De behandelovereenkomst;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens van u
vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Geboorte datum en plaats
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geslacht.
- BSN
Uw persoonsgegevens worden door {Organisatie} opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
- Maximaal 40 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
Persoonsgegevens van medewerkers worden door {Organisatie} verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):
- Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De arbeidsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens van u
vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geboortedatum;
- Salarisgegevens;
- Kopie ID;
- BSN-nummer;
- Bankgegevens.
Uw persoonsgegevens worden door {Organisatie} opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële
administratie voor maximaal 7 jaar.
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
{Organisatie} bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze
zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen;
- Alle personen die namens {Organisatie} van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding
toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een
andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact
met ons op!
Contactgegevens
{Organisatie} MIRADENTURE
{Adres} HOOFD VESTIGING : KERK LAAN 14
{Postcode} 3851JV
{Plaats} ERMELO
{Emailadres} MIRADENTURE@GMAIL.COM

Cookies : 

Wij hechten veel waarde aan privacy. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden. De persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld.

Gegevensverzameling
Miradenture gebruikt de verzamelde gegevens om haar bezoekers de volgende diensten te leveren:

Als u zich via onze website aanmeldt bij de door u gekozen tandarts, hebben we uw naam, telefoonnummer en e-mail adres nodig om uw afspraak in orde te maken.
Deze gegevens verzenden wij via een beveiligde omgeving (SSL) naar de door u gekozen tandarts, om zodoende een afspraak in orde te maken. Uw gegevens zijn niet toegankelijk voor andere partijen dan Miradenture
Wij maken ook gebruik van een beveiligde SSL- verbinding bij het bestelproces van de webshop en de contactpagina.
Als u zich via onze website aanmeldt voor de Nieuwsbrief van Miradenture, hebben we uw naam en e-mail adres nodig om u de elektronische Nieuwsbrief te kunnen sturen.
Als u zich via onze website aanmeldt bij de door u gekozen tandarts, slaan wij uw gegevens op in onze databank zodat wij u kunnen informeren over mondzorg gerelateerde zaken.
Met uw toestemming gebruiken wij uw e-mailadres om u maximaal één keer per jaar een link te sturen naar de patiënten vragenlijst zodat wij de patiënten beleving kunnen registreren.
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die wij ontvangen van onze bezoekers, helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
Cookies
miradenture.com of miradenture.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies beschadigen uw computer of de bestanden op uw computer niet. Cookies identificeren geen personen, maar computers van gebruikers. Ze zijn niet persoonlijk herleidbaar en bevatten dus geen naam of e-mail adres.

Functionele cookies of noodzakelijke cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze webwinkel correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals het winkelwagentje en afrekenen.

Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelen wij statistieken over het gebruik van onze website en webwinkel door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kunnen we onze website en webwinkel blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers.

Social media cookies van derden
Zogenaamde social media cookies zijn cookies die functionaliteiten van social media websites mogelijk maken. Denk hierbij aan Facebook, Google+, Twitter en YouTube.

Advertentiecookies
Wij plaatsen advertentiecookies op onze website en webwinkel. Wij geven daarnaast derden partijen de mogelijkheid om advertentiecookies te plaatsen op onze webwinkel. Ook plaatsen wij advertentiecookies op websites van derden. De informatie uit deze advertentiecookies kunnen wij met elkaar combineren. Tevens houden we met deze advertentiecookies bij welke advertenties u heeft gezien.
Miradenture gebruikt cookies om de website zo goed mogelijk op uw persoonlijke wensen af te stemmen. Daarnaast maakt miradenture gebruik van de mogelijkheid om op andere websites dan miradenture voor u relevante advertenties te tonen.
U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. U kunt uw browser dusdanig instellen dat u tijdens uw bezoek bij miradenture geen cookies ontvangt. Wanneer u cookies uitschakelt, kan het zijn dat bepaalde functionaliteiten niet geheel of niet correct functioneren.
Aangezien iedere browser anders is, verwijzen we u naar het "help" menu van uw browser. Of kijk bij de handige uitleg van de Consumentenbond over het verwijderen van cookies.

Derde partijen
We gebruiken advertentietechnologieën en webanalytics systemen van gerenommeerde derde partijen. Hierdoor krijgen we inzicht in het gedrag van bezoekers op onze website. Hiermee kunnen we de effectiviteit van advertenties op onze site en de sites van derden bepalen. Daarnaast zorgen deze gegevens ervoor dat wij onze website steeds verder kunnen verbeteren. Deze gegevens zijn niet persoonlijk identificeerbaar.

Wijziging privacyverklaring
Miradenture behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Datum: 10-01-2018

Producten

Submit

Over ons

Submit